هتل آرا نوین کوثر
هتل آرا نوین کوثر
تجهیز و اداره هتل ها، همایش های بین المللی و ملی ، خمات پذیرایی
ارائه خدمات بخصوص نوسازی و راه اندازی وسائط مذکور ، تهیه غذا و پذیرایی

برخی غذا های طبخ شده توسط هتل آرا نوین کوثر